OBCHODNÍ PODMÍNKY EXPRESKA

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto Obchodní podmínky EXPRESKA (dále jako „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě Smlouvy o členství (dále jen jako „Smlouva“) uzavřené mezi Členkou, EXPRESKOU a Provozovatelem klubu (jak jsou tyto pojmy ve Smlouvě definovány).
2. EXPRESKA je síť fitness klubů pro ženy poskytující svým členkám prostřednictvím jednotlivých fitness klubů sítě EXPRESKA (dále jen „Fitness kluby“) služby pro ženy v oblasti fitness a další služby dle aktuální nabídky jednotlivých fitness klubů.
3. V rámci sítě EXPRESKA jsou poskytovány následující služby:
a. základní služby, tj. služby poskytované všemi Fitness kluby dle aktuální nabídky (dále jen jako „Služby“), které mohou využívat pouze Členky;
b. doplňkové služby, tj. služby poskytované jednotlivými Fitness kluby dle jejich aktuální nabídky nad rámec Služeb (dále jen jako „Doplňkové služby“). Aktuální nabídka Doplňkových služeb jednotlivých Fitness klubů se může lišit. Doplňkové služby mohou využívat i ženy, které nejsou Členkami.
4. Za účelem seznámení se se sítí EXPRESKA je Členka oprávněna vyzkoušet si v jí zvoleném Fitness klubu zkušební trénink zdarma (dále jen jako „Trénink“), a to za podmínky, že v minulosti tuto možnost již nevyužila v některém Fitness klubu.


II. VZNIK ČLENSTVÍ
1. Člence vzniká členství v síti EXPRESKA (dále jen jako „Členství") uzavřením Smlouvy za podmínky, že Členka při podpisu Smlouvy:
a. je ženou starší 13 let,
b. uhradila Provozovateli klubu zápisné do sítě EXPRESKA (dále jen jako „Zápisné“) ve výši stanovené dle ceníku Provozovatele klubu platného ke dni úhrady Zápisného,
c. předloží potvrzení lékaře o tom, že jí její zdravotní stav umožňuje využívat Služeb a Doplňkových služeb, je-li Členka mladší 18 let nebo těhotná,
d. předloží souhlas rodičů s tím, že jí budou v jednotlivých Fitness klubech poskytovány Služby a Doplňkové služby, je-li zájemkyně o členství mladší 18 let.
2. Členství trvá po dobu trvání Smlouvy.
3. Členka bere na vědomí, že zaplacené Zápisné je nevratné, a to ani v případě pozdějšího zániku Členství.
4. Členka bere na vědomí, že Členství je vázáno výhradně na osobu Členky a je nepřevoditelné na třetí osoby.


III. CVIČEBNÍ PLÁN
1. Členka je oprávněna využívat Služby ve všech Fitness klubech v případě, že si v některém z Fitness klubů zakoupí cvičební plán dle aktuální nabídky (dále jako „Cvičební plán“).
2. Členka bere na vědomí, že s 12 měsíčním, 24 měsíčním nebo 36 měsíčním Cvičebním plánem jsou spojeny následující výhody:
a. v případě, že si Členka zakoupí nový 12 měsíční, 24 měsíční nebo 36 měsíční Cvičební plán navazující na dosud platný Cvičební plán, výše Poplatku za nový 12 měsíční, 24 měsíční nebo 36 měsíční Cvičební plán zůstane zachována, avšak Členka není v takovém případě oprávněna uplatnit na Poplatek za Cvičební plán žádné jiné aktuální slevy či mimořádné nabídky;
b. v případě, že Členka nemůže Služby z důvodu těhotenství využívat, bude jí Členství po dobu maximálně 12 (dvanácti) měsíců v kuse, dle individuální domluvy, pozastaveno. Po dobu pozastavení Členství není Členka oprávněna Služeb využívat.
c. Členka je oprávněna pozastavit Členství a přerušit využívání Služeb po dobu maximálně 0,5 násobku délky Cvičebního plánu, dle individuální domluvy. Po dobu pozastavení Členství není Členka oprávněna Služeb využívat.


IV. CENA SLUŽEB
1. Ceny Služeb a Doplňkových služeb poskytovaných Fitness kluby jsou stanoveny v ceníku jednotlivých Fitness klubů (dále jen jako „Ceník“).
2. Ceny Služeb a Doplňkových služeb uvedené v Ceníku jednotlivých Fitness klubů se mohou lišit a mohou být měněny. Aktuální platný Ceník každého Fitness klubu je dostupný na recepci příslušného Fitness klubu.
3. Jednotlivé Fitness kluby mohou členkám nabízet Doplňkové služby v rámci tzv. mimořádných nabídek (dále jen jako „Mimořádná nabídka“) za zvýhodněných podmínek a/nebo za nižší ceny než jsou ceny stanoveny dle jejich Ceníku.
4. Členka uhradí zvolenému Fitness klubu za účelem využívání:
a. Služeb poplatek za Cvičební plán (dále jen jako „Poplatek za Cvičební plán“) dle Ceníku příslušného Fitness klubu, a to s výjimkou uvedenou v článku III. odst. 2 písm. a) těchto Obchodních podmínek.
b. Doplňkových služeb cenu dle Ceníku příslušného Fitness klubu (dále jen jako „Poplatek za Doplňkové služby“).
5. Poplatek za Cvičební plán i Poplatek za Doplňkové služby je Členka povinna uhradit vždy před započetím využívání příslušných služeb, není-li mezi Členkou a příslušným Fitness klubem dohodnuto jinak.
6. Členka je povinna ověřit si před uskutečněním každé platby odesílané na bankovní účet příslušného Fitness klubu aktuálnost jeho čísla bankovního účtu.
7. Členka bere na vědomí, že Poplatek za Cvičební plán a/nebo Poplatek za Doplňkové služby je nevratný, a to ani v případě pozdějšího zániku Členství Členky, ani v případě, že Členka jí zaplacené Služby a/nebo Doplňkové služby nevyužívá.

8. Členka souhlasí s vystavováním a použitím daňového dokladu – faktury v elektronické podobě. Daňový doklad v elektronické podobě bude zaslán na e-mailovou adresu Členky a/nebo uložen do klientského účtu Členky v informačním systému EXPRESKY.


V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENKY
1. Členka je oprávněna za podmínek stanovených Smlouvou a Provozním řádem jednotlivých Fitness klubů využívat Služeb a/nebo Doplňkových služeb Fitness klubů, dle aktuální nabídky jednotlivých Fitness klubů.
2. Při vstupu do Fitness klubu je Členka povinna zadat do informačního systému EXPRESKY své klientské číslo, které jí bylo přiděleno při podpisu Smlouvy (dále jen jako „Klientské číslo“) a své 6 místné číselné klientské heslo, které si určí (dále jen „Klientské heslo“). Členka je povinna zachovávat mlčenlivost o tom, jaké je její Klientské číslo a/nebo Klientské heslo a učinit veškerá nutná nebo vhodná opatření, aby zamezila zneužití svého Klientského čísla a/nebo Klientského hesla.
3. V případě pochybnosti odpovědné osoby Fitness klubu při identifikaci Členky vstupující do Fitness klubu je Členka na vyžádání povinna prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem či jiným obdobným průkazem obsahujícím fotografii. V případě, že tak neučiní, může jí být odpovědnou osobou Fitness klubu odepřen vstup do Fitness klubu.
4. Členka je odpovědná za své zdraví a je povinna pečlivě zvážit, zda jí její zdravotní stav umožňuje využívat služeb jednotlivých Fitness klubů a pokud nikoliv, je povinna se využívání těchto služeb zdržet. V případě nevolnosti či zdravotních potíží je Členka povinna o tomto neprodleně informovat odpovědnou osobu Fitness klubu. Členka je povinna si při využívání služeb jednotlivých Fitness klubů počínat tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví jejím nebo zdraví třetí osoby. Za tímto účelem je Členka povinna dodržovat bezpečnostní pokyny odpovědných osob Fitness klubu.
5. Služby, pro jejichž poskytnutí Fitness klubem je nezbytné, aby Členka sdělila příslušné odpovědné osobě Fitness klubu informace o svém zdravotním stavu, případně jiné relevantní informace (např. při sestavování zdravého jídelníčku, konkrétního cvičebního programu, při poradenství v péči o pleť) je Členka oprávněna využívat za podmínky, že sdělí pravdivě a úplně tyto informace i jejich případné změny odpovědné osobě Fitness klubu. Členka je zodpovědná za úplné a správné sdělení těchto informací i jejich změn a byla poučena a je si vědoma odpovědnosti z toho vyplývající.
6. Členka je oprávněna využívat v příslušném Fitness klubu výhody a slevy dle Mimořádné nabídky, pokud splní podmínky pro jejich využívání stanovené v Mimořádné nabídce.
7. Členka je povinna plnit povinnosti, k jejichž splnění se zavázala Smlouvou, řádně a včas. Členka je dále povinna řídit se platným zněním Obchodních podmínek a provozních řádů Fitness klubů, jejichž služby využívá, a pokyny odpovědných osob v jednotlivých Fitness klubech.

VI. PRÁVA A POVINNOST PROVOZOVATELŮ FITNESS KLUBŮ
1. Provozovatelé Fitness klubů jsou povinni zajistit dostupnost a odpovídající vybavení Fitness klubů tak, aby v nich mohly členky řádně využívat Služby a/nebo Doplňkové služby.


VII. REKLAMACE
1. Členka je povinna uplatnit veškeré stížnosti, připomínky či reklamace týkající se poskytovaných Služeb a/nebo Doplňkových služeb u provozovatele Fitness klubu, ve kterém byly Člence tyto služby poskytnuty, a to v souladu s Reklamačním řádem provozovatele Fitness klubu, s jehož principy byla Členka před podpisem Smlouvy seznámena, a který je v aktuálním znění k dispozici na recepci Fitness klubu. Společnost neodpovídá ani neručí za žádné nároky Členek a/nebo třetích osob vzniklé v souvislosti s poskytováním Služeb a/nebo Doplňkových služeb Fitness klubem a/nebo v souvislosti s provozováním Fitness klubu.


VIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
1. Provozovatelé Fitness Klubů odpovídají Člence za škodu v souladu s platnými právními předpisy.
2. Členka odpovídá jednotlivým provozovatelům Fitness klubů za škodu v souladu s platnými právními předpisy s tím, že je povinna předcházet vzniku škod, zejména bezpečně uzamknout svou šatní skříňku, nenosit do Fitness klubu movité věci vyšší hodnoty (zejména cennosti, klenoty, vyšší obnosy peněz), tj. movité věci převyšující celkovou částku 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), přičemž v pochybnostech se má za to, že hodnota Členkou vnesených movitých věcí tuto částku převyšuje.


IX. PŘERUŠENÍ PROVOZU FITNESS KLUBU
1. Provozovatelé jednotlivých Fitness klubů jsou oprávněni v odůvodněných případech omezit nebo přerušit provoz Fitness klubu, a to zejména z důvodu vhodných nebo nutných oprav a/nebo úprav prováděných v příslušném Fitness klubu, které jsou neslučitelné se zachováním jeho řádného provozu, případně z důvodu konání sportovních, společenských či firemních akcí v jeho prostorách. Oznámení o omezení / přerušení provozu Fitness klubu dle předchozí věty bude zveřejněno v prostorách tohoto Fitness klubu vždy s dostatečným předstihem. To neplatí, bude-li provoz Fitness klubu přerušen nezávisle na vůli provozovatele Fitness klubu, tj. z důvodu vyšší moci.
2. Členka bere na vědomí, že se v případě přerušení provozu Fitness klubu Zápisné, Poplatek za Cvičební plán ani Poplatek za Doplňkové služby nevrací ani nesnižuje.
3. Zaplacená Služba bude Člence poskytnuta v jiném Fitness klubu, případně ve Fitness klubu, jehož provoz byl přerušen, bezprostředně po obnovení provozu. Zaplacená Doplňková služba bude Člence poskytnuta bez zbytečného odkladu po obnovení provozu příslušného Fitness klubu. Nebude-li možné poskytnout Člence zaplacenou Doplňkovou službu, bude Člence poskytnuta Doplňková služba obdobná.


X. ZÁNIK ČLENSTVÍ
1. Členství Členky zaniká:
a. dohodou Smluvních stran,
b. písemnou výpovědí Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 (tří) kalendářních měsíců, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena těm ze Smluvních stran, které výpověď nepodaly,
c. odstoupením Členky od Smlouvy v případě, že EXPRESKA, Provozovatel klubu nebo provozovatel některého z Fitness klubů opakovaně, poruší své povinnosti plynoucí ze Smlouvy podstatným způsobem, a i přes písemnou výzvu Členky nesjednají v přiměřené lhůtě nápravu; odstoupení od Smlouvy je účinné od okamžiku doručení písemného odstoupení od Smlouvy EXPRESCE a Provozovateli klubu,
d. odstoupením EXPRESKY nebo Provozovatelem klubu v případě, že:
i. Členka podstatně nebo opakovaně poruší Smlouvu, Obchodní podmínky nebo Provozní řád některého z Fitness klubů,
ii. Členka opakovaně neuposlechne pokynu osoby odpovědné za chod některého z Fitness klubů,
iii. Členka se dostane vůči některému z provozovatelů Fitness klubu do prodlení s placením Poplatku za Cvičební plán nebo Poplatku za Doplňkové služby, a to na dobu delší než 30 (třicet) dnů,
iv. pro jakékoli chování Členky, jež je ve vztahu k jiným členkám EXPRESKY v rozporu s pravidly slušného chování, přičemž je odstoupení od Smlouvy účinné od okamžiku doručení písemného odstoupení Člence.
2. Zánik Členství nezbavuje Členku povinnosti uhradit již splatné Poplatky za Cvičební plán, Poplatky za Doplňkové služby, smluvní pokuty či jiných nároků, k jejíž úhradě vznikla Člence povinnost před zánikem Členství.


XI. SMLUVNÍ POKUTY
1. V případě prodlení Členky s platbou Poplatku za Cvičební plán a/nebo Poplatku za Doplňkové služby je Členka povinna zaplatit provozovateli Fitness klubu, vůči kterému je s jejich placením v prodlení, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti Členky dle těchto Obchodních podmínek je Členka povinna uhradit provozovateli Fitness klubu, vůči kterému byla tato povinnost porušena, smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).
3. Jakákoliv smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od doručení výzvy příslušného provozovatele Fitness klubu Člence k úhradě smluvní pokuty. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo provozovatele Fitness klubu na náhradu škody.


XII. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1. EXPRESKA je oprávněna tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit nebo doplňovat s ohledem na aktuální potřeby členek, sítě EXPRESKA a Fitness klubů, a to zejména z provozních, technických, obchodních a organizačních důvodů či za účelem zlepšení služeb poskytovaných členkám sítě EXPRESKA, a vždy v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
2. Změněné a/nebo doplněné Obchodní podmínky nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly tyto změněné a/nebo doplněné Obchodní podmínky zveřejněny na webových stránkách EXPRESKY a/nebo v prostorách jednotlivých Fitness klubů.
3. Aktuální znění Obchodních podmínek je členkám sítě EXPRESKA vždy dostupné k nahlédnutí na recepci Fitness klubu. Na vyžádání obdrží Členka na recepci Fitness klubu vždy aktuální znění Obchodních podmínek.
4. Na změny, zveřejňování a účinnost Provozního řádu, Reklamačního řádu a Ceníku služeb Fitness klubů se použije tento článek Obchodních podmínek obdobně.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a těchto Obchodních podmínek má Smlouva přednost.
2. Nedílnou součást těchto Obchodních podmínek tvoří Pravidla nakládání s osobními údaji, kterými se řídí zpracování a ochrana osobních údajů Členky ze strany EXPRESKY a Provozovatele klubu.
3. Provozovatel klubu zasílá veškeré písemnosti a informace určené pro Členku na adresu jejího bydliště, kontaktní adresu, e- mail a/nebo na telefonní číslo, které jsou uvedeny ve Smlouvě, případně byly Společnosti nebo některému z provozovatelů Fitness klubů Členkou písemně sděleny.
4. Pokud je nebo se stane některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným či neúčinným, neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení nebude mít za následek neplatnost Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek, pokud je toto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Obchodních podmínek.


XIV. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26.3.2018.