PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI
EXPRESKA s.r.o.

1. INFORMACE O EXPRESKA S.R.O.
1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti EXPRESKA s.r.o., IČO: 28471610, se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, sp. zn.: C 144030 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „EXPRESKA“), upravují zásady zpracování osobních údajů klientek společnosti EXPRESKA, které si registrují členství nebo učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „klientka“), nebo osobních údajů dalších návštěvníků webových stránek expreska.cz (dále jen „webové stránky“).
1.2. Společnost EXPRESKA působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRAVCOVÁVÁME?
2.1. Údaje poskytnuté klientkami. Ve společnosti EXPRESKA zpracováváme osobní údaje o klientkách a dalších uživatelích webových stránek. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci členství ve společnosti EXPRESKA, pokud projevíte na webových stránkách zájem o trénink zdarma, nebo při vytvoření Vaší objednávky v e-shopu společnosti EXPRESKA. Tyto údaje zahrnují především jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, v případě klientek i datum jejich narození. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například platební údaje zaměstnavatele nebo údaje o Vašem zdraví a kondici, abychom vám mohli upravit trénink na míru.
2.2. Přístupové údaje pro vstup do systému. Všem klientkám je umožněn vstup do osobního účtu na základě telefonního čísla a hesla přiděleného společností EXPRESKA. Tyto údaje lze použít v případě návštěvy různých fitness klubů pro zobrazení informací týkajících se klientky.
2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá společnost EXPRESKA informace o návštěvnosti a chování uživatelů na webových stránkách. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává společnost EXPRESKA údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
3.1. Pro účely plnění smlouvy o členství a vyřízení Vašich objednávek, tj. pro splnění smlouvy mezi společností EXPRESKA a klientkou, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje, příp. přístupové údaje k Vašemu klientskému účtu. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti, včetně např. zaevidování klientky, poskytování služeb ve fitness klubech, sestavení cvičebního plánu. V případě objednávky, jsou údaje zpracovávány pro její vyřízení, včetně vyrovnání všech závazků mezi Vámi a společností EXPRESKA. Údaje slouží zejména k Vaší jednoznačné identifikaci. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže Vám společnost EXPRESKA své služby poskytnout. Pouze na základě Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vámi uvedené informace o zdravotním stavu nebo kondici, a to pouze za účelem přizpůsobení služeb společnosti EXPRESKA Vaším potřebám nebo omezením.
3.2. Pro nabídku našich služeb formou obchodních sdělení využívá společnost EXPRESKA především e mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme klientkám obchodní sdělení výlučně o službách souvisejících se službami, které jste již využili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů společnosti EXPRESKA v podobě omezeného přímého marketingu. Společnost EXPRESKA tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování.
3.3. Obchodní sdělení mohou být zasílána i uživatelům webových stránek, kteří zatím nevyužili služeb společnosti EXPRESKA, a to na základě jejich souhlasu uděleného prostřednictvím webových stránek. Tento souhlas je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na vyřízení žádosti o trénink zdarma nebo na vyřízení jakéhokoli jiného požadavku. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo využitím jakéhokoli kontaktu obsaženého v těchto pravidlech.
3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace společnosti zpracovává společnost EXPRESKA při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek a další aktivitě jejich uživatelů. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává společnost EXPRESKA statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
4.1. Obchodní sdělení. Uživatelé i klientky společnosti EXPRESKA mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení. Proti zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu společnosti EXPRESKA, mohou klientky také vznést námitku na e-mailové adrese info@expreska.cz, na jejímž základě bude zpracování osobních údajů za tímto účelem zastaveno.
4.2. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete společnosti EXPRESKA ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?
5.1. Společnost EXPRESKA. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány společností EXPRESKA a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se společností EXPRESKA.
5.2. Fitness kluby. Jednotlivé fitness kluby jsou většinou provozovány partnery společnosti EXPRESKA. Z tohoto důvodu dochází k předání osobních údajů a jejich zpracování i ze strany konkrétního provozovatele klubu, který klientka navštíví. Provozovatelé klubů jsou považováni za tzv. zpracovatele, kteří zpracovávají osobní údaje pro společnost EXPRESKA, a to výhradně pro účely a způsobem, které EXPRESKA stanoví. Provozovatelé klubu zpracovávají osobní údaje pro účely plnění smlouvy uzavřené s klientkami a vyřízení objednávek uživatelů webových stránek, nebo pro zasílání obchodních sdělení Vámi využívaného fitness klubu. Provozovatelé klubu jsou povinni zajistit důvěrnost informací, o kterých se při zpracování osobních údajů dozví. Úplný seznam Provozovatelů klubů nalezne na www.expreska.cz/fransizovi-partneri.
5.3. Společnost EXPRESKA dále pověřuje zpracováním osobních údajů jako tzv. zpracovatele subjekty, jejichž nástroje nebo služby využívá v souvislosti s provozováním webových stránek a fitness klubů, a to:
• Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
• Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
• Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)

6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
6.1. Společnost EXPRESKA zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy a po celou dobu plnění smlouvy. Ze zákona společnost EXPRESKA následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech. Osobní údaje mohou být po splnění smlouvy uchovávány také pro případné uplatnění vzájemných nároků společnosti EXPRESKA a klientek nebo uživatelů.
6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě klientek jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. V obou případech jsou však obchodní sdělení zasílána maximálně po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. využití služeb společnosti EXPRESKA. Poté společnost EXPRESKA požádá o udělení nového souhlasu.
6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává společnost EXPRESKA po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.
6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt může společnost EXPRESKA provádět také v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na společnost EXPRESKA vztahují.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost EXPRESKA a požadovat:
• Informace ohledně osobních údajů, které společnost EXPRESKA zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo společnost EXPRESKA. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
• Přístup k údajům, které jste poskytli společnosti EXPRESKA, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám společnost EXPRESKA potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
• Opravy osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může společnost EXPRESKA správně vyřídit Vaši registraci či objednávku.
• Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že společnost EXPRESKA zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
• Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již společnost EXPRESKA nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek společnost EXPRESKA Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
• Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od společnosti EXPRESKA k jinému subjektu, kdy společnost EXPRESKA předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
7.2. Dále mohou klientky společnosti EXPRESKA vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě společnost EXPRESKA neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.
7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností společnosti EXPRESKA se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. BEZPEČNOST
8.1. Společnost EXPRESKA dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Společnost EXPRESKA klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany společnosti EXPRESKA pravidelně testováno a ochrana průběžně vylepšována.

9. KONTAKT
9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na společnost EXPRESKA e mailem na adresu info@expreska.cz, nebo na telefonním čísle 731 444 839.

10. ÚČINNOST
10.1. Tato pravidla jsou účinná od 0:00:01 1. 5. 2018.

EXPRESKA s.r.o.